Workshop „Udržateľnosť a Logistika odpadov“

Dňa 15.04.2021 sa uskutočnila vedecká konferencia – workshop s názvom Udržateľnosť a Logistika odpadov, on-line prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Poslaním vedeckej konferencie – workshopu bola výmena informácií a skúseností z oblasti integrovaných  systémoch  nakladania  s odpadmi,  ale  aj zvýšenie povedomia a zmeny prístupu firiem k otázkam trvalo udržateľného rozvoja (TUR), ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

Problematika Udržateľnosti a Logistiky odpadov je aj predmetom projektu KEGA č. 017 TUKE-4/2019 “Tvorba modulárneho systému synergického spolupôsobenia trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podniku”. Podstatným cieľom projektu je prepojenie výchovno-vzdelávacie procesu s potrebami praxe čo bolo prezentované príslušnými odborníkmi z praxe, ale aj akademickej obce s cieľom prezentovať nové poznatky a zvýšiť povedomie a osvetu v oblasti ochrany životného prostredia.

Udržateľnosť a Logistika odpadov súvisí s narastajúcim množstvom odpadov, pričom sú stále vyššie nároky na recykláciu a tiež na výrobu nových, recyklovateľných a používaných materiálov. Prioritou pri riešení dôležitých otázok v oblasti odpadového hospodárstva ako aj recyklácie je ochrana životného prostredia. Sprísnená legislatíva Európskej únie, ktorá je následne implementovaná aj do národnej legislatívy Slovenskej republiky presadzuje predchádzanie vzniku odpadov.

Pridaj komentár