Priemyselná logistika

Bakalársky študijný program
Študijný program Garant
Priemyselná logistika prof. Ing. Martin Straka, PhD.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť
Inžiniersky študijný program
Študijný program Garant
Priemyselná logistika Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť
Doktorandský študijný program
Študijný program Garant
Priemyselná logistika Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
Charakteristika študijného programu zobraziť
Akreditácia zobraziť

Odborno – výskumné zameranie oddelenia „Priemyselná logistika“

Oddelenie Priemyselná logistika – Ústav logistiky sa dominantne orientuje na priemyselnú logistiku, (výrobnú a komerčnú logistiku) procesov získavania a spracovania surovín, ale aj širšie na logistiku spojito diskrétnych procesov.

Logistiku chápe ako riadenie tokov v reťazcoch a sieťach.

Je jediným oddelením s týmto zameraním na Slovensku, a je systematický budované od roku 1991. Výskumne a odborne, ale aj aplikačný výskum je zameraný najmä:

  • modelovanie a simulácia výrobných a zásobovacích a distribučných procesov
  • tvorba modelov pre prognózovanie, plánovanie, kapacitné plánovanie a rozvrhovanie výroby
  • logistické náklady
  • analýza a syntéza logistických systémov
  • projektovanie a optimalizácia logistických systémov
  • návrh logistickej stratégie podniku na báze najnovších teoretických poznatkov
  • rozvoj teórie logistiky nájmu v oblasti alokácie , laysutu, výrobkovej a výrobnej stratégie, kapacitných stratégii SCM nových prístupov v zásobovaní a distribúcií
  • komplexný logistický audit v podniku – systém KLAP
  • oddelenie má silnú orientáciu na riešenie úloh aplikovaného výskumu a spoluprácu s praxou, napríklad s podnikmi Chemosvit Svit, a.s., SEZ Krompachy, a.s., Continental Ruber, s.r.o., USS Košice, s.r.o., Rosemberg Slovakia, s.r.o., Palivá Stavebniny Košice, a.s., atď.