KEGA 009TUKE-4/2016

NÁVRH ŠPECIALIZOVANÉHO ŠKOLIACEHO KONCEPTU ORIENTOVANÉHO NA ROZVOJ EXPERIMENTÁLNYCH ZRUČNOSTÍ V RÁMCI EDUKÁCIE V ODBORE LOGISTIKA

DESIGN OF THE SPECIALIZED TRAINING CONCEPT ORIENTED TO THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL SKILLS WITHIN THE FRAME OF EDUCATION IN THE STUDY BRANCH LOGISTICS

Projekt č. 009TUKE-4/2016

Anotácia projektu

Hlavným cieľom praxe je štandardizácia postupov a procesov. To si vyžaduje neustály vzájomný vzdelávací proces formou systematického školiaceho konceptu pre optimálne vyškolenie záujmových skupín. Funkciou projektu je tvorba a vývoj špecializovaného školiaceho konceptu na báze experimentálneho a výpočtovo-simulačného prístupu so zameraním na riešenie logistických procesov vo výrobných podnikoch a jeho integrácia do edukačného procesu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského a rekvalifikačného vzdelávania. Cieľom je zvýšenie vzdelanostnej úrovne, pracovného potenciálu a adaptability predovšetkým študentov vysokoškolského vzdelávania a záujmových skupín z priemyslu. Školiaci koncept vytvorí integrovanú elektronickú, technickú a logistickú podporu edukácie v odbore logistika. Implementáciou špeciálneho systematického školiaceho konceptu na báze prevádzkových, laboratórnych a simulačných experimentov sa vytvorí trvalý dlhodobo použiteľný nástroj, vhodný na rozšírenie znalostnej bázy v odbore logistika.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The main goal of the practice is a standardization of procedures and processes. This fact needs a continual mutual training process by systematic training concept for optimal training of interest group. The function of the project is a creation and development of the specialized training concept on the basis of experimental and computing – simulation approach with the focus of the solution of logistics processes in the selected enterprises and its integration to the educational process in all three levels of university and retraining education. The goal is an increase of educational level, work potential and adaptability of the student of university education and interest groups from industry. The training concept creates integrated electronic, technical and logistics support in the education in the branch logistics. By implementation of special systematic training concept on the base of operational, laboratory and simulation experiments will be created a permanent long-term usable tool, suitable for extension of knowledge base in the branch logistics.

Ciele projektu

 • Analýza pedagogicko-psychologických predpokladov, podmienok a kritérií pre tvorbu špeciálneho školiaceho konceptu.
 • Analýza edukačných, meracích a simulačných softvérov vhodných pre realizáciu tréningov.
 • Návrh metodiky špeciálneho školiaceho konceptu s prihliadnutím na špecifické požiadavky a ciele vzdelávania v odbore logistika.
 • Overenie teoretického zázemia, vypracovanej metodiky školiaceho konceptu a komplexné zhodnotenie kvality školiaceho konceptu vrátane elektronických učebných materiálov.
 • Návrh modelu špeciálneho školiaceho konceptu s implementáciou experimentálnej formy edukácie.
 • Návrh nového vzdelávacieho modulu rekvalifikačného vzdelávania na báze experimentálneho a výpočtovo-simulačného prístupu.
 • Informovanie odbornej aj laickej verejnosti o výsledkoch riešenia projektu a o aktivitách testovacieho a verifikačného edukačného laboratória.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť návrh špeciálneho školiaceho konceptu s aproximáciou k potrebám praxe. Cieľom edukácie jepodpora výskumu orientovaného na rozvoj experimentálnych zručností a návykov (predovšetkým kognitívnych a behaviorálnych) u študentov študijného programu 1. stupňa (Bc.) „Dopravná logistika podniku“ a zefektívnenie výučby vybraných predmetov doplnením o laboratórne, prevádzkové a simulačné experimenty.Zároveň sa:

 • Vytvorí vhodné výučbové prostredie zriadenie a uvedenie do prevádzky Testovacieho a verifikačného edukačného laboratória (TaVEL) s upgradovaným prístrojovým vybavením a novými softvérovými prostriedkami pre vyhodnocovanie a verifikáciu meraní.
 • Vytvoria textové a elektronické učebné materiály – pre tréningy manuály meraní, učebné texty atď.
 • Podajú žiadosti o akreditáciu študijných programov II. a III. stupňa vzdelávania pod názvom „Dopravná logistika podniku “ v odbore logistika s implementáciou špeciálneho školiaceho konceptu.
 • Pripraví a implementuje sa elektronická podpora rekvalifikačného vzdelávania v odbore logistika s implementáciou moderných informačných a komunikačných technológií v súčasných akreditovaných 5 vzdelávacích moduloch (Základy logistiky, Prevádzkar – operátor logistických systémov (titul- Plog), Manažér logistiky (titul- Mlog), Technológ logistiky (titul-Tlog) a Integrátor dopravy (titul- Dlog) s následnou zmenou formy vzdelávania zo súčasnej dištančnej na kombinovanú.
 • Zabezpečený prenos poznatkov získaných v rámci testovania oceľových lán a dopravných pásov v TaVEL do prevádzky dopravných zariadení, čo umožní aj rozvoj spolupráce s praxou.

MULTIMEDIÁLNA UČEBNICA – TESTOVANIE GUMOVÝCH KOMPOZITOV

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE TESTOVACIEHO A VERIFIKAČNÉHO EDUKAČNÉHO LABORATÓRIA
 

ZOZNAM PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV PROJEKTU ZA 3 ROKY RIEŠENIA

Kód, názov kateg. Názov publikácie % podiel

Rok 2016

ADF Caban, Ľuboš – Bokša, Peter – Marasová, Daniela, Multi-criteria evaluation of conveyors with a closed conveyor belt. Transport & Logistics: the International Journal, 2016; Volume 16, Issue 40, September 2016, p. 26-36, ISSN 2406-1069 50
AFD Caban, Ľuboš (50%) – Bokša, Peter (50%), Výber vhodného typu uzatvoreného dopravníka pomerovo-indexovou metódou: elektronický zdroj – 2016. – In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, FBERG, 2016. – ISBN 978-80-553-2607-8. – S. 140-144 100
AFD Caban, Ľuboš (50%) – Bokša, Peter (50%), Vývojové trendy v preprave hromadných materiálov pásovými dopravníkmi: elektronický zdroj – 2016. – In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, FBERG, 2016. – ISBN 978-80-553-2607-8. – S. 131-139 100
ADF Marasová, Daniela (45%); Gondek, Horst (10%); Ambriško, Ľubomír (45%): Stanovenie technického stavu strojov v ťažobnom priemysle bezdemontážnou diagnostikou. 2016 ISSN 1337-8252 100
AFD Marasová, Daniela (30%) – Ambriško, Ľubomír (30%) – Mikušová, Nikoleta (30%) – Grendel, Peter (10%), Experimentálny výskum kvality dopravných pásov: elektronický zdroj – 2016. – In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, FBERG, 2016. – ISBN 978-80-553-2607-8. – S. 126-130 100
AFD Ambriško, Ľubomír (80%) – Bokša, Peter (20%), Stanovenie tvrdosti a odolnosti gumových krycích vrstiev proti odieraniu: elektronický zdroj – 2016. – In: VVaPOL 2016. – Košice : TU, FBERG, 2016. – ISBN 978-80-553-2607-8. – S. 120-125 50
AFD Mikušová, Nikoleta (50%) – Tomková, Eva (50%), Simulačné programy použiteľné pre simuláciu dopravy dopravníkmi: elektronický zdroj – 2016. – In: VVaPOL 2016. – Košice: TU, ISBN 978-80-553-2607-8. – S. 83-95 50
AFD Šaderová, Janka (100%); Tomašková, Marianna (0%); Nagyová, Marta (0%): Príspevok k hodnoteniu rizík pracovných pozícií v skladovej prevádzke. 2016 Košice: TU, 2016: ISBN 978-80-553-3006-8 50

Rok 2017

ADM Marasová, Daniela (34%); Andrejiová, Miriam (33%); Grinčová, Anna (33%): Applying the heuristic to the risk assessment within the automotive industry supply chain. 2017 ISSN 2391-5439 33
BEE Marasová, Daniela (50%); Ambriško, Ľubomír (50%): Deštruktívne testovanie dopravných pásov. 2017 Ostrava : VŠBTU, 2017 : ISSN 1210-311X 50
ADM Marasová, Daniela (40%); Čulková, Katarína (40%); Bittner, Martin (20%): Attractiveness of european countries from the view of private equity and its impact to the industry in Europe. In: TEM Journal: Technology Education Management Informatics. – ISSN 2217-8309. – Vol. 6, no. 2 (2017), p. 326-335 50
ADM Ambriško, Ľubomír (50%); Marasová, Daniela (50%): Evaluation the quality of rubber composites using the DOE method. 2017 ISSN 1582-2559 50
AFB Marasová, Daniela (50%); Ambriško, Ľubomír (50%): Experimentálny výskum kvality dopravných pásov v laboratórnych podmienkach. 2017 Košice: TU, 2017: ISBN 978-80-553-2828-7 50
AFC Marasová, Daniela (30%); Kubala, Dušan (10%); Mikušová, Nikoleta (30%); Ambriško, Ľubomír (30%): Modified ecologically clean transport technology in the energy industry. 2017 Beograd: Savez Energetičara, 2017 : ISSN 0354-8651 50
AAB Taraba, Vladimír (5%); Marasová, Daniela (45%); Mikušová, Nikoleta (45%); Burget, Michal (5%); Gondek, Horst (0%); Boroška, Ján (0%): Pásová doprava. 2017 100
AFB Marasová, Daniela (34%); Šaderová, Janka (33%); Ambriško, Ľubomír (33%): Progresívne technológie v monitorovaní pásovej dopravy. 2017 Košice: TU, 2017 : ISSN 1337-8252 50
BCI Marasová, Daniela (50%); Šaderová, Janka (50%); Taraba, Vladimír (0%); Krešák, Jozef (0%): Technológie vnútropodnikovej dopravy. 2017 100
ADM Matisková, Darina (80%); Ambriško, Ľubomír (20%): Optimization of cutting conditions and improvement of production in economic terms. 2017 ISSN 2217-8309 100
ADF Šaderová, Janka (70%); Ambriško, Ľubomír (30%): Assessment of the use of forklifts in the material handling process. 2017 ISSN 1451-107X 50
AFC Marasová, Daniela (70%); Šaderová, Janka (30%): Evaluation of a courier company’s operations by decision analysis methods. 2017 Ostrava : Tanger, 2017: ISBN 978-80-87294-76-5  100
BCI Šaderová, Janka (50%); Marasová, Daniela (50%); Taraba, Vladimír (0%); Krešák, Jozef (0%): Technológie vnútropodnikovej dopravy základné výpočty, 2017  100
AFB Šaderová, Janka (100%): Možnosti zvýšenia kapacity zvislej dopravy. 2017 Košice: TU, 2017: ISBN 978-80-553-2828-7 50
ADF Šaderová, Janka (100%); Tomašková, Marianna (0%); Nagyová, Marta (0%): Príspevok k hodnoteniu rizík pracovných pozícií v skladovej prevádzke. 2016 Košice: TU, 2016: ISBN 978-80-553-3006-8 50
ADN Ambriško, Ľubomír (50%); Frydrýšek, Karel (5%); Jelisavac Erdeljan, Dragana (5%); Marasová, Daniela ml. (40%): Experimental research of a new generation of support systems for the transport of mineral raw materials. 2017 ISSN 1335-1788 50
AFD KOŠČÁK Peter, LICHVÁROVÁ Anna, JENČOVÁ Edina, FERENC Ján: RISK ASSESSMENT OF AIRPORT OPERATION MANAGEMENT PROCESSES, CLC 2017, June 28th – 29th 2017, Liptovsky Jan, Slovakia. 50
AFH Ferencová, Jana (25%); Koščák, Peter (25%); Ferenc, Ján (25%); Puliš, Pavel (25%): Logistics management of airports. 2017 Košice : Ekonóm Bratislava, 2017 : ISBN 978-80-225-4384-2 100
BCI BCI Mikušová, Nikoleta (100%); Pruša, Petr (0%); Honus, Stanislav (0%): Environmentalistika a reverzná logistika. 2017 25

 

Rok 2018

BCI Ambriško, Ľ.: Experimentálne stanovenie odolnosti gumy proti odieraniu, Návody na cvičenia, FBERG TU, Košice, 2018, ISBN 9788055329963. 50
ADC Anna Grincova, Miriam Andrejiova, Daniela Marasova, Samer Khouri: Measurement and determination of the absorbed impact energy for conveyor belts of various structures under impact loading, Measurement 131 (2019) 362–371. 50
AFB Daniela Marasová, Anna Grinčová, Ľubomír Ambriško. Výber optimálnej kvality textilných dopravných pásov na báze logistiky : Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení : zborník príspevkov s 20. medzinárodnej konferencie. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach. – ISBN 978-80-553-2742-6. – s. 55-60. 50
AFB Gondek, Horst (45%); Marasová, Daniela (45%); Kolman, Jiří (5%); Boháč, Daniel (5%): New directions to deal with the reduction of the dynamics of impact bed with impact bars. 2018 Košice : ISBN 978-80-553-2742-6 100
AFB Šaderová, Janka (80%); Marasová, Daniela (20%): Determination of physical-mechanical properties of belts based on laboratory research of the textile carcass. 2018 Košice : ISBN 978-80-553-2742-6 33
AFC Šaderová, Janka (80%); Marasová, Daniela (20%): Simulation as logistics project tool for determination of mining transport capacity. 2018 Brno : ISBN 978-80-214-5644-0 50
ADC Miriam Andrejiova, Anna Grincova: Classification of impact damage on a rubber-textile conveyor belt using Naïve-Bayes methodology, Wear 414–415 (2018) 59–67. 50
AFC Marasová, Daniela (34%); Andrejiová, Miriam (33%); Grinčová, Anna (33%): Continuous conveyor system evaluation based on the quality of conveyor belts. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-37-9 ISSN 1314-2704 100
AFC Marasová, Daniela (100%): Proposal of alternatives for the transport of backfill material based on the capacity calculation of truck transport in mining conditions: case study. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-37-9 ISSN 1314-2704 50
AFC Šaderová, Janka (95%); Ristovic, Ivica (5%): Application of the model approach for the process of bulk material loading. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-37-9 ISSN 1314-2704 50
AFC Šaderová, Janka (100%): Laboratory research of a conveyor belts with a textile carcass for mine conveying. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-37-9 ISSN 1314-2704 100
GII Krešák, Jozef (40%); Peterka, Pavel (40%); Caban, Ľuboš (20%): videoskriptá. 50
GII Marasová D., Ambriško Ľ., Caban Ľ.: Testovanie gumových kompozitov, Videoskriptá, Technická univerzita v Košiciach, 2018, ISBN: 978-80-553-3217-8. 50
AFB Šaderová, Janka (50%); Marasová, Daniela (50%): Risk identification in warehouse operations. 2018 Košice : ISBN 978-80-553-2784-6 50
ACB Marasová, D., Ambriško, Ľ., Mikušová, N., Caban, Ľ.: Testovanie gumových kompozitov, Multimediálna učebnica, Technická univerzita v Košiciach, 2018, ISBN: 978-80-553-3251-2. 34
AAA Ambriško, Ľ., Marasová, D.: LABORATORY AND SIMULATION EXPERIMENTS ON RUBBER COMPOSITES, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2018, ISBN: 978-80-7380-750-4. 50