Category Archives: Zo života ústavu

Certifikáty pre našich študentov

Môžeme s radosťou blahoželať našim študentom, študentom študijného programu dopravná logistika podniku, k získaniu certifikátu o absolvovaní predmetu Spracovanie údajov v doprave v systéme SAS, čím sa opäť o krôčik priblížili k splneniu požiadaviek praxe. Softvér JMP od spoločnosti SAS je v súčasnosti často využívaný v prosperujúcich spoločnostiach na analytickú prácu s dátami. Tešíme sa na ďalších šikovných absolventov.

 

Deň výskumníkov

Veda je pre univerzity samozrejmosťou ale že môže byť aj zábavná sa prišli presvedčiť tisícky ľudí do košickej Optimy. Náš ústav tam mal tiež zastúpenie a tak sme sa v piatok 28.9.2018 zúčastnili akcie pod názvom “ Deň výskumníkov „, kde sme prezentovali výsledky našej vedeckej práce. Okrem pedagógov nám prišli pomôcť aj dvaja naši študenti.

Okrem toho, ste v priestoroch obchodného centra Atrium Optima ste mohli vidieť stánky a prezentácie z univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

 

Fotografie z akcie si môžete pozrieť v našej galérii

Exkurzia našich študentov

 

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2017 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Wroclaw University of Economics, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Jelenia Góra. Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course of Distribution logistics“, „Advance course of Commercial logistics“, Course for specialists in the area of Quality management systems, spolu v rozsahu 30 hodín pre cca 50 študentov prijímajúcej organizácie, ďalej z prezentácie TUKE, možnosti štúdia Erasmus + zahraničných študentov na TUKE.

2

4

31

Promócie bakalárov 2016

IMG_0908 IMG_0913 IMG_0914 IMG_0958 IMG_0959 IMG_0960

Seminár Integrované dopravné systémy

Na seminári v Žiline sa zišlo 54 odborníkov z celého Slovenska a Čiech. Diskutovali o možnostiach IDS (Integrovaný dopravný systém) na Slovensku a skúsenostiach zo zahraničia. Za naše pracovisko sa zúčastnili prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Peter Bindzár, PhD., doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. a Ing. Róbert Németh.

Erasmus+ našich pedagógov

V dňoch 9.5. – 12.5.2016 sa doc. Ing. Martin Straka, PhD., doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD. zúčastnili pracovnej cesty – Mobility učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ cez program Erasmus+. Prijímacia organizácia bola Cracow University of Economics.  Mobilita pozostávala z výučby kurzov „Advance course of Distribution logistics“ a  „Advance course of Commercial logistics“  spolu v rozsahu 16 hodín pre cca 50 študentov prijímajúcej organizácie, ďalej z prezentácie TUKE, možnosti štúdia Erasmus + zahraničných študentov na TUKE.

Dňa 10.05.2016 absolvovali zástupcovia Ústavu logistiky stretnutie s pedagógmi na univerzite, Department of Organizational Behaviours, Renatou Winkler, Pawlom Turkom, Pawlom Lukasikom, Tomekom Malkusom a Slawomirom Wawakom. Okrem výučby v rámci tejto mobility bolo riešených niekoľko úloh v rámci projektu VEGA – MŠVVaŠ SR – 1/0216/13  “Štúdium metód a nových prístupov merania, hodnotenia a diagnostiky výkonnosti podnikových procesov v kontexte logistického riadenia podniku“.

EXKURZIA ŠTUDENTOV

Tohtoročná exkurzia Ústavu logistiky veríme určite zostane pre všetkých jej účastníkov príjemnou spomienkou. Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 11. až 13.04.2016 a tentoraz sme si ako cieľovú stanicu v prvý deň zvolili Pivovary Topvar, a. s. vo Veľkom Šariši. Druhý deň sme začali v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s, kde nás čakala prehliadka troch hál – lisovňa, karosáreň a agregátna hala a Auto Fora, kde sme boli oboznámení s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa konštruujú v závode. Prehliadka trvala necelé dve hodinky. Aprílové slnečné lúče nás šteklili cez okná autobusu a sprevádzali aj pri prechádzkach, počas ktorých sme navštívili Schönbrunn Palace a Štefanské námestie. Spiatočná cesta bola náročná a začala v skorých ranných hodinách, kedy sme o 5 hodine vyrazili smerom do Novák. Po bezpečnostnom školení prehliadka bane začala jazdou výťahom a banským vláčikom, akým sa denne vydávajú do podzemia aj baníci. V autentickom prostredí vyťaženej časti bani sme počas náročnej prehliadky videli statické i funkčné banské zariadenia a prístroje, ktoré nám priblížili každodennú ťažkú a nedocenenú prácu baníka.
Veríme, že tohtoročná jarná exkurzia bola príjemným spestrením Vášho štúdia a tešíme sa ďalšiu pripravovanú exkurziu

ŠVK v Trnave

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Na stretnutí dekani oboch fakúlt podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi oboma inštitúciami v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu.

V popoludňajších hodinách si hostia v sprievode doc. Ing. Dagmar Cagáňovej, PhD. a doc. Ing. Heleny Makýšovej, PhD. prezreli priestory a laboratóriá areálu CAMBO.