Slovenské centrum logistiky (SCL)

Vedúca pracoviska

doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
tel.:+421 (55) 602 3147
e-mail: nikoleta.mikusova@tuke.sk

Projektový manažér

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
tel.:+421 (55) 602 3125
e-mail: daniela.marasova@tuke.sk

Slovenské centrum logistiky, je vzdelávacie marketingové pracovisko, zriadené pri Ústave logistiky a priemyslu, Fakulty BERG, TU v Košiciach.

Základné činnosti Slovenského Centra Logistiky (SCL)
  1. Logistický audit
  2. Projekty
  3. Vzdelávanie

Ekonomická správa a činnosť Slovenského centra logistiky:

  • Princíp fungovania z ekonomického hľadiska je na báze HČ s réžiou ako pre vzdelávacie aktivity, cez fakultu BERG.
  • Študenti, študujúci cez Slovenské centrum logistiky, budú uzatvárať zmluvy so Slovenským centrom logistiky pre realizáciu ďalšieho, profesného vzdelávania.
  • Priestorové nároky: Využívanie priestorových kapacít F BERG, TU v Košiciach mimo času potrebného pre zabezpečenie dennej a externej formy štúdia.
Logistický audit

Metodika Komplexného logistického auditu (KLAP)

SCL – Slovenské centrum logistiky pri Ústave Logistiky priemyslu a dopravy realizuje hodnotenie logistickej výkonnosti podnikov cez logistický audit.

Logistický audit je systémová analýza logistického systému podniku, jeho jednotlivých činností a procesov.

Logistický audit realizujeme nasledovnou metodikou:

a) Definovanie rozsahu auditu, auditovaných oblastí, cieľov auditu, metódou interview s manažérmi podniku a manažérskymi pracovníkmi na logistických pozíciách,

b) Bleskovou analýzou, pozostávajúca z exkurzie a preštudovania podnikovej dokumentácie, workshopu, riešiteľského tímu a komunikačného tímu,

c) Príprava projektu „logistický audit“, t.j. metodiky auditu, plánu auditu a časového harmonogramu, definovanie auditorského tímu a kooperačného tímu zo zamestnancov podniku,

d) Analýza súčasného stavu logistických činnosti

D1) formou riadeného interview,

D2) cez analytické formuláre systému KLAP,

D3) detailná analýza vybraných procesov – úzkych miest logistického systému

e) hodnotenie logistického auditu, komparatívna analýza s teňoriou, benchmarking, kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie,

f) vyhodnotenie auditu, záverečná práca auditu a prejednanie výsledkov auditu s manažmentom podniku

g) konečný návrh na zlepšenie logistického systému zameraný na činnosti s najnižšími hodnoteniami,

Logistický audit realizujeme pre výrobné, obchodné a prepravné, zasielateľské a distribučné spoločnosti

Projekty

Referencie a riešené projekty

Ponuka pre riešenie projektov z oblasti logistiky a dopravy

– Návrh realizácie komplexných logistických systémov výroby, obchodu a dopravy;

– Analýza logistického systému a návrh na zvýšenie logistickej výkonnosti firmy;

– Návrh modelov pre ročné a kapacitné plánovania výroby a rozvrhovanie výroby;

– Projekty layoutu – rozmiestnenia budov, skladov, výrobných liniek a strojov;

– Dimenzovanie vstupných, medzioperačných a výstupných skladov;

– Príprava stratégie podniku;

– Návrh systému reverznej logistiky;

– Návrh distribučného systému firmy;

– Projekt medziobjektovej a medzioperačnej dopravy a manipulácie;

– Analýza a výpočet logistických nákladov podniku.

Referencie

– Model kapacitného plánovania a rozvrhovania CHEMOSVIT FOLIE, a.s.;

– Systém výrobnej logistiky ROSENBERG-SLOVAKIA s.r.o.;

– Layout závodu na výrobu obalov OBAL-SERVIS, a.s. Košice;

– Logistický audit pre CHEMOSVIT FOLIE, a.s.;

– Koncepcia výrobnej logistiky pre SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.;

– Modely pre komplexné plánovanie a rozvrhovanie pre Slovalco a.s.;

– Logistika obslužných procesov prevádzky „hĺbkotlač“ CHEMOSVIT FOLIE, a.s.;

– Model optimalizácie layoutu stredísk VSS Foundry, s.r.o.;

– Alokácia a layout kontrolných brán mýtneho systému SR;

– EASYWAY – layout parkovísk pre NV v SR;

– Distribučná logistika CHEMOSVIT FOLIE, a.s..

Jednorázové kurzy

Jednorázové kurzy zamerané na zvyšovanie znalostí a odbornosti pracovníkov v logistických pozíciách.

Kurzy realizované podľa individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníkov na základe osobného dohovoru.

Tématické okruhy kurzov:

– Simulácia logistických systémov

– Projektovanie logistických systémov

– Komerčná logistika

– Výrobná loistikga

– Logistika dopravy

– Ekologická logistika