Projekty a výskum

Číslo projektuNázov projektu Vedúci projektuDoba riešenia projektu
KEGA 013TUKE-4/2023Tvorba a inovácia vysokoškolského a celoživotného vzdelávania v odbore doprava na báze rozvoja digitálnych a praktických zručností. https://tido.fberg.tuke.sk/prof. Ing. Daniela Marasová, PhD.2023-2025
KEGA 005TUKE-4/2022Zvyšovanie efektivity a kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách prostredníctvom profesných simulátorov v rámci prezenčnej a dištančnej výuky a pre potreby duálneho vzdelávaniaprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2022-2024
VEGA 1/0430/22Výskum, vývoj a tvorba konceptu nových riešení na báze TestBedu v kontexte Industry 4.0 na zefektívnenie výroby a logistiky pre Mining 4.0prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.2022-2025
APVV-21-0195Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémovprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2022-2026
KEGA 016TUKE-4/2020Projekty aplikovaného výskumu ako prostriedok pre vývoj nových modelov vzdelávania v študijnom programe priemyselná logistikaprof. Ing. Martin Straka, PhD.2020 - 2022
KEGA 049TUKE-4/2020Implementácia inovatívnych prvkov do výučbového procesu logistiky s akceptáciou súčasných trendov a požiadaviek praxedoc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.2020-2022
VEGA 1/0600/20Návrh digitálneho dvojčaťa pre výskum vybraných prevádzkových ukazovateľov hadicových dopravníkov v súlade s cleaner production s využitím experimentálnych meraní a simulačných prístupovprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2020 - 2023
APVV-18-0248Inteligentné pásové dopravníkydoc. Ing. Karol Semrád, PhD. (za FBERG: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.)2019 - 2023
EIT KAVA Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalystsdoc. Ing. Martin Straka, PhD.2019 - 2020
APVV SK-SRB-18-0053Podnikateľské hry - rozvoj aktívnych a inovatívnych výučbových a výcvikových metód určených pre vzdelávanie v oblasti logistiky a podnikaniaprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2019 - 2020
VEGA 1/0638/19Výskum možností projektovania kontinuálnych systémov vnútropodnikovej dopravy s podporou experimentálnych metód a nástrojov virtuálnej realitydoc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.2019-2022
VEGA 1/0317/19Výskum a vývoj nových smart riešení na báze princípov Industry 4.0, logistiky, 3D modelovania a simulácie pre zefektívnenie výroby v banskom a stavebnom priemysleprof. Ing. Martin Straka, PhD.2019-2022
KEGA 006TUKE-4/2019Transfer poznatkov výskumu z oblasti logistiky do prípravy inovatívnych učebných materiálov pre vybrané študijné jednotky novoakreditovaného študijného programu komerčná logistikaRosová Andrea, doc. Ing., PhD.2019-2021
KEGA 012TUKE-4/2019Podpora výuky pre rozvoj kompetencií v oblastí logistiky v súlade s konceptom Industry 4.0 pomocou virtuálneho laboratória počítačovej simulácieFedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.2019-2021
KEGA 017TUKE-4/2019Tvorba modulárneho systému synergického spolupôsobenia trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podnikuMalindžáková Marcela, doc. Ing., PhD.2019-2021
VEGA 1/0429/18Experimentálny výskum napäťovo-deformačných stavov u gumových kompozitov používaných pri ťažbe a spracovaní surovínIng. Ľubomír Ambriško, PhD.2018 - 2021
VEGA 1/0403/18Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metódprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.2018 - 2021
VEGA 1/0577/17Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásovMarasová Daniela, prof. Ing., CSc.2017 – 2020
NFP 313011T567Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémovprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2016 - 2019
VEGA 1/0063/16Výskum a vývoj nových progresívnych prístupov na báze nedeštruktívneho testovania pre detekciu a analýzu porušenia vnútorných štruktúr oceľovokordových a gumotextilných dopravných pásov s využitím experimentálnych a simulačných metódFedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.2016 – 2019
KEGA 009TUKE-4/2016Návrh špecializovaného školiaceho konceptu orientovaného na rozvoj experimentálnych
zručností v rámci edukácie v odbore logistika
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.2016 – 2018
VEGA 1/258/14Štúdium vzťahov vstupných parametrov na efektivitu medzioperačnej dopravy na základe aplikácie matematických modelovprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.2014 – 2017
KEGA 018TUKE-4/2016Virtuálne laboratórium pre výučbu počítačovej
simulácie a distribuovaných/paralelných výpočtov
založených na metóde konečných prvkov
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2016 – 2018
KEGA 006STU-4/2015Vysokoškolská učebnica „Prostriedky automatizovanej výroby“ interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košiceprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.2015 – 2017
APVV
SK-SRB-2016-0049
Návrh logistických nástrojov pre projektovanie dopravných systémov na báze zelenej logistikyMarasová Daniela, prof. Ing., CSc.2017 – 2018
Kód ITMS: 313011D232Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fázaMarasová Daniela, prof. Ing., CSc. (vedúci riešiteľ PP2 aktivity 3.5)2015 – 2017
Kód ITMS: 26220220182Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológiíprof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
(vedúci riešiteľ pilotného projektu PP2 aktivity 3.5)
2013 - 2015
APVV SK-CZ-2013-0169Hodnotenie efektivity nasadzovania kontinuálnych ekologických systémov dopravy surovín v priemyselných podnikochprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2014 - 2015
VEGA 1/0216/13Štúdium metód a nových prístupov merania, hodnotenia a diagnostiky výkonnosti podnikových procesov v kontexte logistického riadenia podnikudoc. Ing. Andrea Rosová, PhD.2013 - 2016
VEGA 1/0036/12Vývoj metód a nové prístupy k projektovaniu vstupných, medzioperačných a výstupných skladov a ich umiestnenie v banskom, hutníckom a stavebnom priemysledoc. Ing. Martin Straka, PhD.2012 - 2015
VEGA 1/0922/12Výskum vplyvu materiálových charakteristík a technologických parametrov dopravných pásov na veľkosť kontaktných síl a pohybových odporov hadicových dopravníkov s využitím experimentálnych a simulačných metódprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2012 - 2015
VEGA 1/0075/20Viacosové namáhanie banských ťažných lán v kladkostrojových systémochdoc. Ing. Pavel Peterka, PhD. 2020-2023
KEGA 010TUKE-4/2023Aplikácia edukatívnych robotov v procese výučby študijného programu priemyselná logistikaprof. Ing. Martin Straka, PhD.2023-2025
KEGA 010ŽU-4/2023Inovatívne prístupy vo výučbe v študijnom odbore doprava zamerané na riadenie železničnej dopravy s podporou manažérstva rizík a krízových situáciíprof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (za FBERG: doc. Ing. Jana Fabianová, PhD.)2023-2025
EIT RM KAVAPheidias - an innovative hydrometallurgical recycling system for PGMS recoveryprof. Ing. Martin Straka, PhD.2021-2023
EIT RM KAVARIS Internship programme: broadening
University-Business Cooperation
prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.2022-2024