O nás

O ústave

Ústav logistiky a dopravy na FBERG TUKE zabezpečuje výučbu všetkých odborných predmetov z oblasti logistiky a dopravy  potrebných pre profiláciu absolventov v štúdijnom odbore DOPRAVA, pre študijné programy:

1.stupeň vysokoškolského štúdia 

2. stupeň vysokoškolského štúdia

3.stupeň vysokoškolského štúdia

Výchova vedeckých pracovníkov sa realizuje v internej a externej forme doktorandského štúdia aj v odbore Získavania a spracovanie zemských zdrojov v študijnom programe Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie a študijnom programe Riadenie procesov získavania a spracovania surovín.

História ústavu

Ústav logistiky a dopravy (predtým Ústav logistiky (2015-2019) a Ústav logistiky priemyslu a dopravy (2007-2015)) je pokračovateľom Katedry logistiky výrobných systémov a Katedry banskej mechanizácie a automatizácie, ktorá pôsobí na fakulte pod rôznymi názvami od jej vzniku v roku 1952.

Súčasný názov „Ústav logistiky a dopravy“ vznikol 1.4.2019. Korene Ústavu logistiky a dopravy (ďalej len ÚLaD) pri FBERG TUKE sú spojené so vznikom Katedry logistiky a výrobných systémov (1999), Katedry riadenia procesov (1972) a Katedry banskej mechanizácie a automatizácie, ktorá pôsobí na fakulte pod rôznymi názvami od jej vzniku v roku 1952.

Pokiaľ Katedra banskej mechanizácie pôsobila naďalej na Baníckej fakulte, korene Katedry riadenia procesov siahajú do celouniverzitného pracoviska – Ústavu výpočtovej techniky Vysokej školy technickej a Slovenskej akadémie vied (1976 – 1990). V roku 1990 pedagogickí a výskumní pracovníci z ÚVT VŠT a SAV s kolektívom časti Katedry ekonomiky a riadenia Strojníckej fakulty založili Katedru riadenia výrobných procesov. Po reorganizácii fakulty v roku 1999 vznikla z KRVP Katedra informatizácie a riadenia procesov a Katedra logistiky a výrobných systémov, čím fakulta reaguje na potreby spoločenskej praxe.

V roku 2001 obidve katedry na základe obsahu ich činnosti a v rámci organizačných zmien boli integrované do Ústavu riadenia výrobných procesov.

V roku 2007 sa uskutočnila organizačná zmena a Ústav riadenia výrobných procesov sa rozčlenil na dva ústavy a to Ústav logistiky priemyslu a dopravy a Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov.

Naše logo