Slovenské centrum logistiky (SCL)

Vedúca pracoviska

doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
tel.:+421 (55) 602 3147
e-mail: nikoleta.mikusova@tuke.sk

Projektový manažér

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
tel.:+421 (55) 602 3125
e-mail: daniela.marasova@tuke.sk

Slovenské centrum logistiky, je vzdelávacie marketingové pracovisko, zriadené pri Ústave logistiky a priemyslu, Fakulty BERG, TU v Košiciach.

Základné činnosti Slovenského Centra Logistiky (SCL)
  1. Logistický audit
  2. Projekty
  3. Vzdelávanie

Ekonomická správa a činnosť Slovenského centra logistiky:

  • Princíp fungovania z ekonomického hľadiska je na báze HČ s réžiou ako pre vzdelávacie aktivity, cez fakultu BERG.
  • Študenti, študujúci cez Slovenské centrum logistiky, budú uzatvárať zmluvy so Slovenským centrom logistiky pre realizáciu ďalšieho, profesného vzdelávania.
  • Priestorové nároky: Využívanie priestorových kapacít F BERG, TU v Košiciach mimo času potrebného pre zabezpečenie dennej a externej formy štúdia.
Logistický audit

Metodika Komplexného logistického auditu (KLAP)

SCL – Slovenské centrum logistiky pri Ústave Logistiky priemyslu a dopravy realizuje hodnotenie logistickej výkonnosti podnikov cez logistický audit.

Logistický audit je systémová analýza logistického systému podniku, jeho jednotlivých činností a procesov.

Logistický audit realizujeme nasledovnou metodikou:

a) Definovanie rozsahu auditu, auditovaných oblastí, cieľov auditu, metódou interview s manažérmi podniku a manažérskymi pracovníkmi na logistických pozíciách,

b) Bleskovou analýzou, pozostávajúca z exkurzie a preštudovania podnikovej dokumentácie, workshopu, riešiteľského tímu a komunikačného tímu,

c) Príprava projektu „logistický audit“, t.j. metodiky auditu, plánu auditu a časového harmonogramu, definovanie auditorského tímu a kooperačného tímu zo zamestnancov podniku,

d) Analýza súčasného stavu logistických činnosti

D1) formou riadeného interview,

D2) cez analytické formuláre systému KLAP,

D3) detailná analýza vybraných procesov – úzkych miest logistického systému

e) hodnotenie logistického auditu, komparatívna analýza s teňoriou, benchmarking, kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie,

f) vyhodnotenie auditu, záverečná práca auditu a prejednanie výsledkov auditu s manažmentom podniku

g) konečný návrh na zlepšenie logistického systému zameraný na činnosti s najnižšími hodnoteniami,

Logistický audit realizujeme pre výrobné, obchodné a prepravné, zasielateľské a distribučné spoločnosti

Projekty

Referencie a riešené projekty

Ponuka pre riešenie projektov z oblasti logistiky a dopravy

– Návrh realizácie komplexných logistických systémov výroby, obchodu a dopravy;

– Analýza logistického systému a návrh na zvýšenie logistickej výkonnosti firmy;

– Návrh modelov pre ročné a kapacitné plánovania výroby a rozvrhovanie výroby;

– Projekty layoutu – rozmiestnenia budov, skladov, výrobných liniek a strojov;

– Dimenzovanie vstupných, medzioperačných a výstupných skladov;

– Príprava stratégie podniku;

– Návrh systému reverznej logistiky;

– Návrh distribučného systému firmy;

– Projekt medziobjektovej a medzioperačnej dopravy a manipulácie;

– Analýza a výpočet logistických nákladov podniku.

Referencie

– Model kapacitného plánovania a rozvrhovania CHEMOSVIT FOLIE, a.s.;

– Systém výrobnej logistiky ROSENBERG-SLOVAKIA s.r.o.;

– Layout závodu na výrobu obalov OBAL-SERVIS, a.s. Košice;

– Logistický audit pre CHEMOSVIT FOLIE, a.s.;

– Koncepcia výrobnej logistiky pre SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.;

– Modely pre komplexné plánovanie a rozvrhovanie pre Slovalco a.s.;

– Logistika obslužných procesov prevádzky „hĺbkotlač“ CHEMOSVIT FOLIE, a.s.;

– Model optimalizácie layoutu stredísk VSS Foundry, s.r.o.;

– Alokácia a layout kontrolných brán mýtneho systému SR;

– EASYWAY – layout parkovísk pre NV v SR;

– Distribučná logistika CHEMOSVIT FOLIE, a.s..

Vzdelávanie

REALIZOVANÉ FORMY VZDELÁVANIA

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

JEDNORÁZOVÉ KURZY

Vzdelávací program Logistik priemyslu a dopravy
Časové trvanie 480 hodín
Platnosť do: 31.08.2013
Meno a priezvisko štatutára Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Kontaktná osoba prof. Ing. Daniela Marasová CSc.
Telefón (aj mobil) 0556322485, 0907917904
Email daniela.marasova@tuke.sk
Modul Základy logistiky – 96 hodín
Cieľové skupiny Pracovníci so stredným a vysokoškolským vzdelaním,
ktorí pracujú v logistických a dopravných pozíciách.
Profil absolventa Absolvent získa základné vedomosti a zručnosti, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v povolaní logistik v oblasti výrobnej, komerčnej, distribučnej logistiky a informačnej podpory logistických systémov.
Odborný garant
Lektori doc. Ing. Ján Spišák PhD.,
prof. Ing. Martin Straka PhD.,
doc. Ing. Michal Balog CSc.,
prof. Ing. Andrea Rosová,PhD.,
Modul Prevádzkar – operátor logistických systémov (Plog) – 96 hodín
Cieľové skupiny Pracovníci so stredným a vysokoškolským vzdelaním,ktorí pracujú v logistických a dopravných pozíciách.
Profil absolventa Absolvent získa vedomosti z teórie systémov a rozhodovania, modelovania logistických systémov,
logistiky výroby, technických prostriedkov logistiky, logistiky zásobovania,
operatívneho a dispečerského riadenia, logistiky vnútropodnikovej dopravy,
systémov údržby, riadenia a zručnosti, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon
pracovných činností v povolaní prevádzkár – operátor logistických systémov.
Odborný garant
Lektori doc. Ing. Gabriel Fedorko PhD.,
doc. Ing.,Ján Spišák PhD.,
Ing. Andrea Rosová PhD.,
Ing. Janka Šaderová, PhD.,
Ing. Stanislav Kropuch PhD.,
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.,
Modul Manažér logistiky (Mlog) – 96 hodín 96
Cieľové skupiny Pracovníci so stredným a vysokoškolským vzdelaním,ktorí pracujú v logistických a dopravných pozíciách.
Profil absolventa Absolvent získa vedomosti pre riadenie logistických útvarov z oblasti logistiky obstarávania, metódy analýzy logistických systémov, informačných technológií v logistike, distribučnej logistiky, logistiky odbytu, zasielateľstva a špedície, logistických nákladov podniku,
logistiky dopravy a zručnosti, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v povolaní manažér logistiky.
Odborný garant prof. Ing. Dušan Malindžák CSc.
Lektori doc. Ing. Ján Spišák PhD.,
doc. Ing. Martin Straka PhD.,
doc. Ing. Michal Balog CSc.,
Ing. Andrea Rosová, PhD.,
Ing. Janka Šaderová PhD.,
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.
Modul Technológ logistiky (Tlog) – 96 hodín
Cieľové skupiny Pracovníci so stredným a vysokoškolským vzdelaním,ktorí pracujú v logistických a dopravných pozíciách.
Profil absolventa Absolvent získa vedomosti pre vytváranie, projektovanie a realizáciu logistických systémov a projektov, vedenie riešiteľských a projekčných tímov v oblasti logistiky, vývoj, reštrukturalizáciu, reinžiniering, inováciu logistických systémov podniku a zručnosti, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v povolaní technológ logistiky.
Odborný garant
Lektori doc. Ing. Dušan Vítko PhD.,
doc. Ing. Gabriel Fedorko PhD.,
doc. Ing. Ján Spišák PhD.,
doc. Ing. Martin Straka, PhD.,
doc. Ing. Michal Balog CSc.,
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.,
Modul Integrátor dopravy (Dlog) – 96 hodín
Cieľové skupiny Pracovníci so stredným a vysokoškolským vzdelaním,ktorí pracujú v logistických a dopravných pozíciách.
Profil absolventa Absolvent získa súbor vedomostí, schopností a zručností pre projektovanie a realizáciu zmien v dopravných technológiách a dopravných systémoch s cieľom vytvárať integrované dopravné systémy. Modul je určený pre projektovanie, modelovanie, simuláciu a realizáciu integrovaných dopravných systémov a projektov v doprave, vedenie riešiteľských a projekčných tímov v oblasti dopravy, vývoj, reinžiniering a inováciu dopravných systémov podniku, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v povolaní logistik – integrátor dopravy.
Odborný garant prof. Ing. Daniela Marasová CSc.
Lektori doc. Ing. Gabriel Fedorko
PhD., doc. Ing. Vieroslav Molnár PhD.,
Ing. Janka Šaderová PhD.,
Ing. Nikoleta Husáková PhD.,
Ing. Peter Bindzár PhD.,
prof. Ing. Daniela Marasová CSc.

JEDNORÁZOVÉ KURZY

Jednorázové kurzy zamerané na zvyšovanie znalostí a odbornosti pracovníkov v logistických pozíciách.

Kurzy realizované podľa individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníkov na základe osobného dohovoru.

Tématické okruhy kurzov:

– Simulácia logistických systémov

– Projektovanie logistických systémov

– Komerčná logistika

– Výrobná loistikga

– Logistika dopravy

– Ekologická logistika