Projekty a výskum

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZA ÚL V ROKU 2017

 

Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia projektu
VEGA 1/0577/17

Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne

prijateľných dopravných pásov

 

Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.

 

2017 – 2020
VEGA 1/0063/16 Výskum a vývoj nových progresívnych prístupov na báze nedeštruktívneho testovania pre detekciu a analýzu porušenia vnútorných štruktúr oceľovokordových a gumotextilných dopravných pásov s využitím experimentálnych a simulačných metód

 

Fedorko Gabriel, prof. Ing., CSc.

 

2016 – 2019
VEGA 1/258/14 Štúdium vzťahov vstupných parametrov na efektivitu medzioperačnej dopravy na základe aplikácie matematických modelov prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. 2014 – 2017

KEGA

009TUKE-4/2016

Návrh špecializovaného školiaceho konceptu

orientovaného na rozvoj experimentálnych

zručností v rámci edukácie v odbore logistika

 

Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.

 

2016 – 2018

KEGA

018TUKE-4/2016

Virtuálne laboratórium pre výučbu počítačovej

simulácie a distribuovaných/paralelných výpočtov

založených na metóde konečných prvkov

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. 2016 – 2018

Kega

006STU-4/2015

Vysokoškolská učebnica „Prostriedky automatizovanej výroby“ interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košice prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. 2015 – 2017

APVV

SK-SRB-2016-0049

Návrh logistických nástrojov pre projektovanie dopravných systémov na báze zelenej logistiky Marasová Daniela, prof. Ing., CSc. 2017 – 2018
Kód ITMS: 313011D232 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza Marasová Daniela, prof. Ing., CSc. (vedúci riešiteľ PP2 aktivity 3.5) 2015 – 2017

 

PROJEKTY UKONČENÉ ZA ÚL V ROKOCH 2015-2016

 

PROJEKT EÚ

Číslo projektu Názov projektu Vedúci
Kód ITMS: 26220220182 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

(vedúci riešiteľ pilotného projektu PP2 aktivity 3.5)

 

APVV

Číslo projektu Názov projektu Vedúci
SK-CZ-2013-0169 Hodnotenie efektivity nasadzovania kontinuálnych ekologických systémov dopravy surovín v priemyselných podnikoch prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

 

GRANTOVÉ PROJEKTY

Číslo projektu Názov projektu Vedúci
Nadácia Tatrabanky, Grantový program „Kvalita vzdelávania“ Návrh metód a postupov pre riadenie modelu automatizovaného skladu doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

 

VEGA

Číslo projektu Názov projektu Vedúci
VEGA 1/0216/13 Štúdium metód a nových prístupov merania, hodnotenia a diagnostiky výkonnosti podnikových procesov v kontexte logistického riadenia podniku doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
VEGA 1/0036/12 Vývoj metód a nové prístupy k projektovaniu vstupných, medzioperačných a výstupných skladov a ich umiestnenie v banskom, hutníckom a stavebnom priemysle doc. Ing. Martin Straka, PhD.
VEGA 1/0922/12 Výskum vplyvu materiálových charakteristík a technologických parametrov dopravných pásov na veľkosť kontaktných síl a pohybových odporov hadicových dopravníkov s využitím experimentálnych a simulačných metód prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

 

 

  Projekt – Návrh metód a postupov pre riadenie modelu automatizovaného skladu


Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.

Poskytovateľ projektu: NADÁCIA TATRA BANKY

Obdobie riešenia projektu: 2015

tbn_logo_vertical_rgb_modra

Projekt – NÁVRH METÓD A POSTUPOV PRE RIADENIE MODELU AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU

Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky Technickej univerzity v Košiciach s podporou Badácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vydel=avania 2014“

 

 

 

 

Projekt – LOGISTIC SKILLS – YOUR CHANCE & ADVANTAGE


 

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.

Poskytovateľ projetku: NADÁCIA TATRA BANKY

Obdobie riešenia projektu: 2012 – 2013

Projekt – LOGISTIC SKILLS – YOUR CHANCE & ADVANTAGE

Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vydelávania 2012“