Projekty a výskum

Číslo projektuNázov projektu Vedúci projektuDoba riešenia projektu
VEGA 1/0638/19Výskum možností projektovania kontinuálnych systémov vnútropodnikovej dopravy s podporou experimentálnych metód a nástrojov virtuálnej realityMikušová Nikoleta, doc. Ing., PhD.2019-2022
VEGA 1/0317/19Výskum a vývoj nových smart riešení na báze princípov Industry 4.0, logistiky, 3D modelovania a simulácie pre zefektívnenie výroby v banskom a stavebnom priemysleStraka Martin, doc. Ing., PhD.2019-2022
KEGA 006TUKE-4/2019Transfer poznatkov výskumu z oblasti logistiky do prípravy inovatívnych učebných materiálov pre vybrané študijné jednotky novoakreditovaného študijného programu komerčná logistikaRosová Andrea, doc. Ing., PhD.2019-2021
KEGA 012TUKE-4/2019Podpora výuky pre rozvoj kompetencií v oblastí logistiky v súlade s konceptom Industry 4.0 pomocou virtuálneho laboratória počítačovej simulácieFedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.2019-2021
KEGA 017TUKE-4/2019Tvorba modulárneho systému synergického spolupôsobenia trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podnikuMalindžáková Marcela, doc. Ing., PhD.2019-2021
VEGA 1/0429/18Experimentálny výskum napäťovo-deformačných stavov u gumových kompozitov používaných pri ťažbe a spracovaní surovínIng. Ľubomír Ambriško, PhD.2018 - 2021
VEGA 1/0403/18Výskum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metódprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.2018 - 2021
VEGA 1/0577/17Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásovMarasová Daniela, prof. Ing., CSc.2017 – 2020
VEGA 1/0063/16Výskum a vývoj nových progresívnych prístupov na báze nedeštruktívneho testovania pre detekciu a analýzu porušenia vnútorných štruktúr oceľovokordových a gumotextilných dopravných pásov s využitím experimentálnych a simulačných metódFedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.2016 – 2019
KEGA 009TUKE-4/2016Návrh špecializovaného školiaceho konceptu orientovaného na rozvoj experimentálnych
zručností v rámci edukácie v odbore logistika
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.2016 – 2018
VEGA 1/258/14Štúdium vzťahov vstupných parametrov na efektivitu medzioperačnej dopravy na základe aplikácie matematických modelovprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.2014 – 2017
KEGA 018TUKE-4/2016Virtuálne laboratórium pre výučbu počítačovej
simulácie a distribuovaných/paralelných výpočtov
založených na metóde konečných prvkov
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2016 – 2018
KEGA 006STU-4/2015Vysokoškolská učebnica „Prostriedky automatizovanej výroby“ interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košiceprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.2015 – 2017
APVV
SK-SRB-2016-0049
Návrh logistických nástrojov pre projektovanie dopravných systémov na báze zelenej logistikyMarasová Daniela, prof. Ing., CSc.2017 – 2018
Kód ITMS: 313011D232Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fázaMarasová Daniela, prof. Ing., CSc. (vedúci riešiteľ PP2 aktivity 3.5)2015 – 2017
Kód ITMS: 26220220182Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológiíprof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
(vedúci riešiteľ pilotného projektu PP2 aktivity 3.5)
2013 - 2015
APVV SK-CZ-2013-0169Hodnotenie efektivity nasadzovania kontinuálnych ekologických systémov dopravy surovín v priemyselných podnikochprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2014 - 2015
VEGA 1/0216/13Štúdium metód a nových prístupov merania, hodnotenia a diagnostiky výkonnosti podnikových procesov v kontexte logistického riadenia podnikudoc. Ing. Andrea Rosová, PhD.2013 - 2016
VEGA 1/0036/12Vývoj metód a nové prístupy k projektovaniu vstupných, medzioperačných a výstupných skladov a ich umiestnenie v banskom, hutníckom a stavebnom priemysledoc. Ing. Martin Straka, PhD.2012 - 2015
VEGA 1/0922/12Výskum vplyvu materiálových charakteristík a technologických parametrov dopravných pásov na veľkosť kontaktných síl a pohybových odporov hadicových dopravníkov s využitím experimentálnych a simulačných metódprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.2012 - 2015